Welcome, visitor! [ Register | Loginrss

Produse din Ferme romanesti. INSCRIERE SI PUBLICARE GRATUITA

Vrei sa ai fermierul tau ? Alege-l !

Esti producator si vrei sa ai mai multi clienti ?

Vino in randurile noastre si promoveaza-ti produsele !

Post an Ad

Legea nr.145 din 21.10.2014 ” a pietelor “

| Articole | 06 May, 2015

Legea nr. 145/21.10.2014 pt. stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol

Legea nr. 145/2014 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei produselor din sectorul agricol a fost publicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 794 din 31 octombrie 2014.

 

Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Dispozitii generale

 

Art. 1. – Prezenta lege reglementeaza modul de desfasurare a activitatilor economice, de valorificare de catre producatorii agricoli, persoane fizice, a produselor agricole proprii si de exercitare a comertului cu aceste produse.

Art. 2. – In intelesul prezentei legi, expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

a) activitate economica in sectorul agricol – activitatea desfasurata in propria ferma/gospodarie de un producator agricol persoana fizica, pentru obtinerea unor produse agricole care depasesc necesarul de consum propriu si sunt destinate vanzarii pe piata;

b) comert cu produse agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie – comertul cu ridicata sau comertul cu amanuntul, care se desfasoara in structuri de vanzare cu locatie permanenta sau temporara in teritorii delimitate special amenajate si dotate corespunzator, precum piete agroalimentare, targuri, piete ambulante, de catre producatorii agricoli persoane fizice;

c) atestat de producator – documentul eliberat persoanei fizice care desfasoara activitate economica in sectorul agricol, valabil pentru titularul acestuia, si care atesta calitatea de producator agricol persoana fizica;

d) carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol – documentul utilizat de persoana fizica care detine atestat de producator, precum si de sotul/sotia, rudele/afinii de gradul I, dupa caz, pentru exercitarea actului de comert cu ridicata sau comert cu amanuntul a produselor agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie.

 

CAPITOLUL II

Procedura de obtinere a atestatului de producator

 

Art. 3. – (1) Atestatul de producator cuprinde informatii si date privind:

a) numele si prenumele producatorului agricol;

b) denumirea produselor si suprafata de teren exploatata, respectiv efectivele de animale, care sunt inregistrate in registrul agricol organizat de autoritatile administratiei publice locale pe a caror raza se afla terenul/ferma/gospodaria

(2) Valabilitatea atestatului de producator este de un an calendaristic de la data emiterii si se vizeaza semestrial, prin aplicarea stampilei si a semnaturii primarului comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz

(3) Atestatul de producator se elibereaza, la cerere, persoanelor fizice care opteaza pentru desfasurarea unei activitati economice in sectorul agricol, dupa verificarea cu privire la existenta suprafetelor de teren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicita eliberarea atestatului de producator

(4) Verificarile prevazute la alin. (3) se fac in conditiile legii, atat pe baza datelor din registrul agricol, cat si in teren, la fermele/gospodariile agricole detinute de solicitanti, de catre reprezentanti imputerniciti, prin dispozitie a primarului comunei, orasului, municipiului, sectorului municipiului Bucuresti, dupa caz, si de catre reprezentati ai oricarora dintre entitatile prevazute la art. 4

(5) In cazul verificarilor efectuate de entitatile prevazute la art. 4 alin. (1), rezultatul acestora se consemneaza in cadrul unui aviz consultativ, care se elibereaza gratuit, indiferent daca solicitantul este membru sau nu al acestora, prin care se propune primarului emiterea atestatului de producator sau respingerea solicitarii.

Art. 4. – (1) Atestatul de producator se elibereaza de catre primar in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, dupa caz, constituite potrivit legii si organizate la nivel local si judetean, care se inregistreaza la primariile comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti si care nominalizeaza cel putin un reprezentant in acest scop

(2) Pentru autoritatile administratiei publice locale la care nu s-a inregistrat nicio structura asociativa prevazuta la alin. (1), prevederile art. 3 alin. (4) si (5) se duc la indeplinire de catre o entitate teritoriala din subordine sau in coordonare, stabilita in conditiile legii, in acest scop, de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale sau de catre consiliul judetean/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, dupa caz

(3) In vederea inregistrarii, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura depun la primariile la care solicita inregistrarea urmatoarele documente:

a) certificatul de identificare fiscala;

b) hotararea judecatoreasca definitiva de constituire;

c) statutul, care sa prevada exercitarea de atributii privind furnizarea de servicii de consultanta, informarea si certificarea calitatii de producator a fermierilor;

d) situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar anterior inregistrarii prevazute la alin. (1), depuse/transmise la unitatile teritoriale ale Ministerului Finantelor Publice, cu exceptia structurilor asociative constituite in cursul anului in care se solicita inregistrarea la primarie;

e) documentul care atesta afilierea la o organizatie/federatie/confederatie reprezentativa la nivel national, dupa caz

(4) Primarii asigura conditiile necesare pentru informarea publica cu privire la structurile si entitatile prevazute la alin. (1) si (2), prin afisarea si actualizarea listelor cu acestea la primarii, precum si prin publicarea pe paginile de internet ale unitatilor/subdiviziunilor administrativ-teritoriale respective.

Art. 5. – (1) Modelul atestatului de producator, al registrului pentru evidenta atestatelor de producator, regimul de completare si utilizare al acestuia, precum si procedurile si conditiile specifice anularii atestatului se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi

(2) Costurile generate de tiparire a atestatului de producator din sectorul agricol se suporta de catre consiliile judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, iar sumele cheltuite de acestea se recupereaza prin grija primarilor din sumele achitate de solicitanti pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotarari ale autoritatilor deliberative, la propunerea autoritatilor executive

(3) Formularul atestatului de producator are regim special, este prevazut cu elemente de siguranta si se tipareste in conditiile legii de catre Imprimeria Nationala, la solicitarea consiliilor judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 6. – (1) Presedintele consiliului judetean, respectiv primarul general al municipiului Bucuresti transmit la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale lista centralizatoare a structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, inregistrate in scopurile prevazute la art. 3 alin. (4) si (5), intocmita pe baza listelor comunicate de primari de comune, municipii, orase, sectoare, dupa caz

(2) Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale asigura accesul la informatia publica, prin afisarea, pe site-ul oficial, a listelor prevazute la alin. (1).

 

CAPITOLUL III

Regimul de intocmire, de eliberare si de utilizare a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

 

Art. 7. – (1) Exercitarea activitatilor de comert cu ridicata sau comert cu amanuntul a produselor agricole obtinute in ferma/gospodaria proprie de catre producatorii agricoli persoane fizice care detin atestat de producator se realizeaza in baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

(2) Se interzice vanzarea produselor cumparate de la terte persoane in baza carnetului de comercializare.

Art. 8. – (1) Formularul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol are regim special, este prevazut cu elemente de siguranta si se tipareste, in conditiile legii, de catre Imprimeria Nationala, la solicitarea consiliilor judetene/Consiliul General al Municipiului Bucuresti, care le distribuie primarilor, la solicitarea acestora

(2) Costurile generate de tiparire a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se suporta din bugetele locale ale judetelor sau, dupa caz, din bugetul local al municipiului Bucuresti, iar sumele cheltuite de acestea se recupereaza prin grija primarilor comunelor, oraselor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucuresti din sumele achitate de solicitanti pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotarari ale autoritatilor deliberative, la propunerea autoritatilor executive

(3) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se elibereaza la cerere solicitantului de catre primarul pe a carui raza de competenta se afla terenul/ferma/gospodaria in care se obtin produsele estimate a fi destinate comercializarii, in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, dupa verificarea existentei atestatului de producator si dupa verificarea faptica in teren a existentei produsului/produselor supuse comercializarii

(4) Autoritatile administratiei publice locale tin evidenta carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol printr-un registru special deschis in acest sens si condus, de regula, de persoanele carora le revine sarcina completarii si tinerii la zi a registrului agricol

(5) Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizeaza exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum si pentru produse apicole

(6) Prima fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care contine datele privind identitatea producatorului agricol ca titular si, dupa caz, a sotului/sotiei, rudelor/afinilor de gradul I, informatiile privind suprafetele cultivate si structurile corespunzatoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, vita-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masa, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care sa reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de art. 72 alin. (2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si productiile estimate a fi destinate comercializarii, este semnata de primar si ramane nedetasabila la carnet.

Art. 9. – (1) Modelul carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol si modul de completare a acestuia si modelul registrului de evidenta a carnetelor de comercializare a produselor din sectorul agricol se aproba prin ordin comun al ministrului agriculturii si dezvoltarii rurale si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi

(2) Refuzul privind eliberarea atestatului de producator si/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol se motiveaza in scris si poate fi atacat la instanta de contencios administrativ.

Art. 10. – (1) Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este urmatorul:

a) primul exemplar se inmaneaza cumparatorului;

b) al doilea exemplar se pastreaza de vanzator;

c) al treilea exemplar se pastreaza la carnet

(2) Carnetele utilizate, continand al treilea exemplar al filelor, se restituie la primariile care au emis carnetul, in termen de 15 zile lucratoare de la data utilizarii ultimei file a acestora

(3) Prevederile alin. (1) se aplica pentru orice fel de vanzare de produse agricole, in orice cantitate si structura sortimentala, indiferent de calitatea cumparatorului, respectiv persoana fizica sau persoana juridica, cu exceptia exercitarii actului de comert cu amanuntul in piete agroalimentare, targuri si piete ambulante, pentru care se aplica prevederile art. 15.

Art. 11. – (1) Pe durata transportului produselor achizitionate de la producatori agricoli pe baza carnetului de comercializare, cumparatorul trebuie sa detina fila din carnet care justifica provenienta marfii, cu exceptia achizitiei acestor produse din piete agroalimentare, targuri si piete ambulante, pentru care se aplica prevederile art. 15

(2) In cazul transportului de produse agricole efectuat de catre producatorii agricoli persoane fizice de la locul de detinere la locul de comercializare, acestia completeaza o fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, corespunzator cantitatilor transportate de producatorul agricol si structurii sortimentelor transportate

(3) Fila prevazuta la alin. (2) constituie documentul justificativ pe timpul transportului, al desfacerii marfii, precum si al eventualelor retururi ale produselor necomercializate

(4) Prevederile alin. (2) nu se aplica transportului produselor agricole proprii de la locul de productie/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. In acest caz, producatorii agricoli trebuie sa detina documentul de identitate si atestatul de producator.

Art. 12. – (1) Autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a comunica organelor fiscale din subordinea Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, trimestrial, informatii cu privire la beneficiarii carnetelor de comercializare emise, precum si datele cuprinse in acestea, potrivit art. 8 alin. (6)

(2) Procedura de aplicare a prevederilor alin. (1) se aproba prin ordin comun al ministrului finantelor publice si al ministrului dezvoltarii regionale si administratiei publice, in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

 

CAPITOLUL IV

Exercitarea activitatilor de comert cu amanuntul in zonele publice

 

Art. 13. – (1) In cadrul structurilor de comercializare cu ridicata sau cu amanuntul este obligatorie organizarea de spatii de vanzare distincte, care sunt rezervate in exclusivitate producatorilor agricoli persoane fizice detinatoare ale unui atestat de producator si ale unui carnet de comercializare pentru valorificarea produselor din sectorul agricol obtinute din gospodaria/ferma proprie

(2) Procentul de alocare a spatiilor de vanzare prevazute la alin. (1) este de minimum 40% din totalul spatiilor de vanzare existente

(3) Spatiile de vanzare distincte prevazute la alin. (1) trebuie sa respecte cerintele legislatiei sanitare veterinare si pentru siguranta alimentelor.

Art. 14. – (1) Comercializarea produselor din sectorul agricol obtinute din gospodaria/ferma proprie de catre producatorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producator si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol

(2) Producatorii agricoli, cetateni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care comercializeaza produsele agricole proprii in spatiile publice din Romania, sunt exceptati de la prevederile alin. (1). Acestia isi desfasoara activitatea in baza documentatiei legale din statul membru de origine

(3) Producatorii agricoli au obligatia afisarii la locul de vanzare a etichetei de produs, care contine informatii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obtinerii produsului si pretul de vanzare.

Art. 15.Pentru vanzarile zilnice cu amanuntul efectuate in piete agroalimentare, targuri si piete ambulante, producatorii agricoli au obligatia sa inscrie, la sfarsitul fiecarei zile, in fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol prevazuta la art. 11 alin. (2), produsele agricole si cantitatile totale vandute in ziua respectiva.

 

CAPITOLUL V

Contraventii si sanctiuni

 

Art. 16. – Constituie contraventii urmatoarele fapte si se sanctioneaza dupa cum urmeaza:

a) utilizarea carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol cu nerespectarea prevederilor art. 10, cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice;

b) transportul produselor achizitionate de la producatori agricoli, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (1), cu amenda de la 200 lei la 1.000 lei, pentru persoane fizice, si cu amenda de la 6.000 lei la 10.000 lei si confiscarea cantitatilor de produse din sectorul agricol transportate, pentru persoane juridice;

c) transportul de produse agricole efectuat de catre producatorii agricoli persoane fizice de la locul de detinere la locul de comercializare, cu nerespectarea prevederilor art. 11 alin. (2), cu amenda de la 3.000 lei la 4.000 lei;

d) organizarea de spatii de vanzare in cadrul structurilor de vanzare cu amanuntul din zonele publice, cu nerespectarea de catre administratorii pietelor a prevederilor art. 13 alin. (1) si (2), cu amenda de la 12.000 lei la 37.500 lei;

e) neafisarea etichetei de produs, prevazute la art. 14 alin. (3), cu amenda de la 100 lei la 300 lei;

f) desfasurarea activitatilor de valorificare a produselor agricole proprii si de exercitare a comertului cu aceste produse de catre persoanele fizice care nu detin un atestat de producator valabil, respectiv un carnet de comercializare a produselor din sectorul agricol valabil, si care nu sunt produse in ferma proprie, cu amenda de la 15.000 lei la 22.500 lei;

g) eliberarea de catre primar a atestatului de producator si/sau a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol, cu incalcarea dispozitiilor prezentei legi, cu amenda de la 15.000 lei la 22.500 lei;

h) vanzarea unor produse agricole, altele decat cele din productie proprie, in baza carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol eliberat potrivit prevederilor prezentei legi, cu amenda de la 7.500 lei la 15.000 lei.

Art. 17. – Constatarea contraventiilor si aplicarea sanctiunilor prevazute la art. 16 se realizeaza de persoanele imputernicite de catre Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, Ministerul Finantelor Publice, prin Agentia Nationala de Administrare Fiscala, si de agentii si ofiterii de politie din cadrul Politiei Romane, de catre politia locala si de catre persoanele imputernicite de primar.

Art. 18. – Contraventiilor prevazute la art. 16 le sunt aplicabile dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, iar sumele provenite din aceste amenzi se fac venit integral la bugetele locale.

 

CAPITOLUL VI

Dispozitii tranzitorii si finale

 

Art. 19. – La data intrarii in vigoare a prezentei legi, se abroga:

a) Hotararea Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producator, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 436 din 3 august 2001, cu modificarile si completarile ulterioare;

b) art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 184 din 27 februarie 2006, aprobata cu modificari prin Legea nr. 225/2006, cu modificarile si completarile ulterioare;

c) Ordinul ministrului agriculturii, padurilor si dezvoltarii rurale nr. 190/2009 pentru aprobarea Procedurii privind stabilirea si plata impozitului pe veniturile banesti din agricultura realizate prin valorificarea produselor vandute catre unitati specializate pentru colectare, unitati de procesare industriala sau catre alte unitati, pentru utilizare ca atare, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 464 din 6 iulie 2009, cu modificarile ulterioare.

Art. 20. – Dupa 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi, se interzice utilizarea urmatoarelor documente la cumpararea produselor agricole de la producatori agricoli persoane fizice:

a) borderoul de achizitie (de la producatori individuali) (cod 14-4-13/b), prevazut la nr. IV, nr. crt. 39 – Mijloace banesti si deconturi – din anexa nr. 2 la Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 870 si 870 bis din 23 decembrie 2008, cu completarile ulterioare;

b) borderoul de achizitie prevazut in anexele nr. 1 si 2 la Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.027/2006 privind aplicarea prevederilor art. 3 alin. (3) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 12/2006 pentru stabilirea unor masuri de reglementare a pietei pe filiera cerealelor si a produselor procesate din cereale, publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 550 din 26 iunie 2006.

Art. 21. – Certificatele de producator emise in temeiul Hotararii Guvernului nr. 661/2001, cu modificarile si completarile ulterioare, pot fi utilizate pana la expirarea perioadei de valabilitate a vizei aplicate pe acestea, dar nu mai tarziu de 180 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi.

Art. 22. – Prelucrarile de date cu caracter personal realizate in temeiul prezentei legi se efectueaza cu respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 23. – Prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica activitatilor reglementate de prezenta lege.

 

Aceasta lege a fost adoptata de Parlamentul Romaniei, cu respectarea prevederilor art. 75 si ale art. 76 alin. (2) din Constitutia Romaniei, republicata.

 

p. Presedintele Camerei Deputatilor, Viorel Hrebenciuc

Presedintele Senatului Calin-Constantin-Anton Popescu-Tariceanu

 

Bucuresti, 21 octombrie 2014.

Nr. 145.

 

3,481 total views, 1 today

Pozitionarea in Google a site-urilor Produsedeferma

| Articole | 25 Apr, 2013

Siteul www.produsedeferma.ro, unica piata online a fermierilor autohtoni,  este indexat de motorul de cautare Google  pe PRIMELE 3 LOCURI, impreuna cu pagina sa de facebook/produsedeferma.

Iata dovada:

Clasarea noastra in Google

Pozitionare in Google

2,589 total views, 1 today

Pasi pt certificarea unui produs ecologic

| Articole | 15 Aug, 2012

“Agricultura ecologica” este un termen protejat si atribuit de U.E. Romaniei pt. definirea acestui sistem de agricultura. El este similar cu termenii “agricultura organica” sau “agricultura biologica” utilizati in alte dtate membre UE.

Produsele certificate ecologic din Romania poarta alaturi de sigla comunitara, sigla nationala “ae” atribuita tarii noastre si recunoscuta in U.E. Aceste sigle sunt folosite pt. a completa etichetarea in scopul identificarii de catre consumatori aproduselor obtinute in conformitate cu metodele de productie ecologica.

Sigla”ae”, proprietate a Ministerului Agriculturii, garanteaza ca produsul cu aceasta eticheta provine din agricultura ecologica si este certificat de un organism de inspectie si certificare aprobat.

Utilizarea siglei este permisa doar in urma aprobarii unei “Cereri de solicitare pt. utilizarea siglei “ae”

Consumatorii care cumpara produse care poarta sigla nationala si logoul comunitar pot avea increderea ca  cel putin 95% din ingredientele produsului au fost obtinute in conformitate cu metoda de productie ecologica si ca produsul respecta regulile de productie ecologica.  In plus, produsul poarta numele producatorului, procesatorului sa vanzatorului si numele sau codul organismului de inspectie si certificare.

Logoul comunitar

 

Aflati ce inseamna agricultura ecologica, care sunt pasii pt. certificarea produselor si avantajele practicarii agriculturii ecologice.

Click AICI

3,828 total views, 1 today

  • There are no popular posts yet.

Prietenii Nostri

Partener